Algemene levering en betalingsvoorwaarden van:
Aannemersbedrijf Van Leeuwen en Bosman B.V.
Aalsmeerderweg 157a
1432 CK Aalsmeer

Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 341113140000

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van Aannemersbedrijf Van Leeuwen en Bosman B.V., gevestigd te Aalsmeer hierna te noemen “de gebruiker”.

De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.

Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

De door de gebruiker te vervaardigen c.q. te maken adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Onder “de bescheiden” worden in deze algemene voorwaarden met name schriftelijke bescheiden verstaan. Onder de “schriftelijke” bescheiden worden tevens verstaan de op andere media vastgelegde werken, zoals op computerschijven, op CD-roms, diskettes of welke andere gegevensdragers ook. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Overeenkomsten

 1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend.
 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend.

Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De door de gebruiker gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW, en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit reiskosten, transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld wordt.
 3. Getoonde en/of verstrekte monsters, brochures, tekeningen, voorbeelden van bescheiden, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten, en andere omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. De in het vorige lid van dit artikel genoemde monsters, brochures, tekeningen, voorbeelden van bescheiden e.d. blijven te allen tijde eigendom van de gebruiker, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze dienen op eerste verzoek van de gebruiker te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
 5. De gebruiker aanvaardt bij het uitbrengen van een offerte geen verantwoordelijkheid voor door of namens de wederpartij en/of derden uitgewerkte bescheiden, noch voor de eventueel hierbij gegeven specificaties van afmetingen, maten en materialen.
 6. De gebruiker heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de gebruiker de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

a. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de
overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is de gebruiker gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
b. Voor de met de consument gesloten overeenkomst, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan 3 maanden, is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Inschakeling derden

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.
 2. Indien de opdracht met zich meebrengt dat de gebruiker met meerdere derden dient samen te werken, heeft de gebruiker het recht een leider onder hen aan te stellen, alsmede een onderlinge taakverdeling te bepalen. De wederpartij kan deze bevoegdheid in overleg met de gebruiker en, afhankelijk van de instemming van de gebruiker, aan hem delegeren.

Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
  • de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) tijdig aanwezig zijn;
  • de gebruiker op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de plaats(en) waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht. De plaats(en) dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
  • dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor geen vertraging ondervindt;
  • de gebruiker tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en hulpmiddelen;
  • de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is c.q. zijn van overtollige materialen e.d.;
  • de gebruiker kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de werkzaamheden benodigde energie, zoals voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water, e.d.. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij;
  • voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van (bouw)afval;
  • op de locatie van de wederpartij dan wel de door hem aangewezen locatie, waar de gebruiker en/of de door de gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten, de door de gebruiker en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;
  • de plaats waar apparatuur, materialen e.d. van de gebruiker opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden.
 2. De wederpartij is verplicht de gebruiker te informeren over de ligging van kabels, leidingen e.d. op de plaats, waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
 3. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die de gebruiker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.
 5. De wederpartij staat de gebruiker toe naamsduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.
 6. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is de gebruiker gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van de extra werkzaamheden zijn voor rekening van de wederpartij.

(Op)levering, (op)leveringstermijnen

 1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 2. Bij (op)levering in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door de gebruiker per transactie worden gefactureerd.
 3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.
 4. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Indien het niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten c.q. de zaken aan de wederpartij te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de zaken en/of de materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De gebruiker stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
 6. Indien de wederpartij ook na verloop van de door de gebruiker gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 7. Het voorgaande laat de verplichting van de wederpartij de bedongen prijs (aanneemsom), alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.
  De gebruiker is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.
 8. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkdagen, wordt hieronder verstaan kalenderdagen, tenzij deze vallen op zaterdagen, op zondagen, op algemene of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven zon- of feestdagen, vakantiedagen of andere niet individuele vrije dagen. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, waarop als gevolg van niet voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden, gedurende tenminste 5 uren, respectievelijk 2 uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop, door niet voor rekening van de gebruiker komende omstandigheden, gedurende ten minste 5 uren, respectievelijk halve werkdagen ten minste 2 uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.
 9. Als de oplevering van het werk dient te geschieden op een dag die niet een werkdag is zoals omschreven in het vorige lid van dit artikel, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.
 10. Indien als gevolg van overmacht of voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden, de gebruiker het werk niet binnen de gestelde termijn kan opleveren, heeft de gebruiker recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zou worden opgeleverd, zodanig van duur als deze redelijkerwijs voortvloeit uit die overmacht of de voor rekening van de wederpartij komende omstandigheid.
 11. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, die voor rekening en risico van de wederpartij komen, dienen de daaruit voor de gebruiker voortvloeiende schades en kosten door de wederpartij te worden vergoed.

Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. De gebruiker kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
 2. Wanneer de werkzaamheden dan wel de leveringen door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. Indien tijdens de uitvoering van het werk of een onderdeel daarvan door een niet aan de gebruiker te wijten oorzaak slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, dient de gebruiker hierover met de wederpartij in overleg te treden.
 4. Indien de verplichting tot overleg uit het voorgaande lid van dit artikel door de gebruiker is nageleefd, en vervolgens tijdens de uitvoering van de door de gebruiker aangenomen werken blijkt dat deze redelijkerwijs onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de aan de gebruiker verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden. De gebruiker wijst de wederpartij daarbij op de financiële consequenties. De overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer- en/of minderwerk verrekend.
 5. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 6. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de wederpartij, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de gebruiker die gevolgen reeds op de dag van de offerte voorzag of had kunnen voorzien.
 7. De wederpartij is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
  Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein of het werk verontreinigd is of er komen uit het werk verontreinigde bouwmaterialen, is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
 8. De gebruiker is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De gebruiker dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De gebruiker is voorts verplicht de door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen in verband hiermee gegeven, zoveel mogelijk op te volgen.
 9. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen termijn redelijkerwijs zeker is.
  Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de gebruiker met ingang van het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
 10. De gebruiker wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor rekening van de gebruiker.
  De gebruiker is verplicht de wederpartij te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de wederpartij voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de wederpartij ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwmaterialen en hulpmiddelen, voor zover de gebruiker deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
 11. De gebruiker vrijwaart de wederpartij tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan bewuste roekeloosheid of opzet van de gebruiker, zijn directie of zijn leidinggevend personeel.

Meer- en minderwerk

 1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen te worden en zo nodig schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Indien de wederpartij toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk wenst, zal de gebruiker de wederpartij altijd en tijdig op de hoogte stellen van de noodzaak van de prijsverhoging als gevolg van het meerwerk, tenzij de wederpartij die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
  • indien de overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering gewijzigd worden;
  • indien de bedragen van stelposten zich wijzigen;
  • indien de verrekenbare hoeveelheden zich wijzigen;
  • in gevallen als in deze voorwaarden is bepaald.
 4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij:
  • het aanschaffen van bouwmaterialen;
  • het aanschaffen van bouwmaterialen en het verwerken daarvan;
  • het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de wederpartij nader moeten worden ingevuld.

  Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.

 5. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt als uitgangspunt gekozen de aan de gebruiker berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10%.
 6. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwmaterialen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter wel worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwmaterialen wordt verrekend voor zover deze door de invulling die alsdan aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee de gebruiker redelijkerwijs rekening had moeten houden.
 7. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwmaterialen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.
 8. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden afwijken van de hoeveelheden die benodigd zijn om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaatsvinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer- of minderkosten.